Buurtwarmte – warmtenetten Wijdemeren

Sluit u aan bij het warmtenet

In 2024 worden de wijkuitvoeringsplannen voor de Blijkpolder (Nederhorst den Berg) of Kortenhoef Noord voorbereid. 

Doe mee! En maak de aanleg van een warmtenet samen mogelijk. 

Warmtebron warmtenetten Wijdemeren

De RWZI (rioolwaterzuivering) in de Horstermeer is een duurzame warmtebron en de bron is groot genoeg om warmte te leveren voor verschillende warmtenetten. Nederhorst den Berg en Ankeveen kunnen gebruik maken van de persleiding met gezuiverd afvalwater (effluent) die loopt van de RWZI Horstermeer naar de Vecht. Langs Kortenhoef loopt een persleiding met ongezuiverd afvalwater (influent) naar de RWZI Horstermeer. 

Samenwerking Waterschap AGV

Het Waterschap AGV is eigenaar en beheerder van de warmtebron. Energiecoöperatie Wijdemeren, gemeente Wijdemeren en Waterschap AGV hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het voorbereiden van  wijkuitvoeringsplannen waarbij de RWZI als warmtebron wordt ingezet. 

Kerngroep warmtenetten

Naast het samenwerkingsverband van Energiecoöperatie, gemeente Wijdemeren en het Waterschap AGV vormen we een kerngroep voor de warmtenetten van Nederhorst den Berg en Kortenhoef met de woningcorporaties die ongeveer een derde van de woningen bezitten, Liander als netbeheerder en om|nieuwe energie als toekomstige warmteleverancier.

Een coöperatief warmtebedrijf

Ambitie is een warmtenet te realiseren dat lokaal, duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. We werken toe naar een coöperatief warmtebedrijf waarbij zeggenschap en eigenaarschap van bewoners geborgd is.

Energiecoöperatie projectleider

De Energiecoöperatie  Wijdemeren vervult als bewonersorganisatie  en mede op verzoek van de gemeente een initiërende en coördinerende rol in de uitvoering van de warmtetransitie. 
De energiecoöperatie brengt partijen bij elkaar, bouwt aan bewonersgroepen en leidt de projecten. 

Vier aandachtsgebieden buurtwarmte

 • Warmteoplossingen collectief en/of individueel
 • Isolatiestaat woningen en de buurt
 • Energievoorziening buurt (opwekking en opslag)
 • Kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap van de buurt.

Bronnet 12-15ºC of 60ºC warmtenet

We maken in de wijken nog een afweging tussen twee alternatieven. Een coöperatief bronnet met individuele warmtepompen of een coöperatief warmtenet op 60ºC

Een bronnet wordt steeds aantrekkelijker nu het aanbod van individuele warmtepompen voor middentemperatuur groter wordt.
Interessant is dat een bronnet de buitenunits van de individuele warmtepompen overbodig maakt. Geen last van geluid en geen lelijke buitenunits aan de gevel of op het dak.  

Blijkpolder gunstig voor een warmtenet

De meest gunstige wijk voor een warmtenet is de Blijkpolder. Een compacte wijk met 518 voornamelijk woningen en een redelijke isolatie-staat omdat vrijwel alle woningen na 1985  zijn gebouwd. Op basis van een positief haalbaarheidsonderzoek is nu formeel gestart met de voorbereiding van een wijkuitvoeringsplan (WUP) dat eind 2024 klaar moet zijn. Dan wordt bewoners gevraagd om daadwerkelijk een keuze te maken. Bij voldoende deelnemers kan de aanleg van het warmtenet starten. Lees de Nieuwsbrief Blijk van Warmte

Wijkuitvoeringsplan Kortenhoef Nrd

Ook in Kortenhoef Noord starten we in 2024
met het voorbereiden van een wijkuitvoeringsplan. Een wijk met ruim 1332 voornamelijk woningen. Daar vraagt de isolatiestaat van de woningen met bouwjaren vanaf 1950 nog veel aandacht.

Voorlopig geen warmtenet Ankeveen

Ankeveen is vanaf 2018 pilot geweest voor het onderzoeken van een MTwarmtenet. Helaas is gebleken dat het aantal woningen en de woningdichtheid van Ankeveen te laag zijn om een MTwarmtenet zonder subsidie betaalbaar te maken. We starten met een isolatietraject en verkennen de mogelijkheden van individuele warmtepompen met warmtelussen voor de dichtbebouwde buurtjes of met een bronnet.  
 

Loosdrecht geen aquathermie 

Ondanks het vele water zijn de Loosdrechtse Plassen niet te gebruiken als warmtebron voor een warmtenet in Nieuw-Loosdrecht. De afstanden van het water naar het dorp zijn te groot en de leidingen zouden gaan lopen door het natuurgebied (Ster van Loosdrecht). Voor Nieuw-Loosdrecht ligt de focus op individuele warmtepompen en mogelijk in de toekomst warmtelussen voor de dichtbebouwde buurtjes.

Bewonersgroepen denken mee

De energiecoöperatie werkt door, voor en met bewoners, maar daarnaast is de ambitie dat we in elke wijk een speciale bewonersgroep vormen die meewerkt aan de voorbereidingen van het wijkuitvoeringsplan. We hopen dat uit elke straat minimaal een bewoner deel wil nemen. We organiseren daarnaast straatgesprekken en bewonersavonden om bewoners te blijven informeren en betrekken. 

Contactgegevens Blijkpolder

Projectleider Jeroen Kerkvliet
jeroen@ecwijdemeren.nl

Contact Bewonersgroep Nanno Bouma
nanno@ecwijdemeren.nl

Contactgegevens Kortenhoef Nrd

Projectleider Anne-Marie Poorthuis
annemarie@ecwijdemeren.nl

Contact Bewonersgroep Eric jan Schipper
ericjan@ecwijdemeren.nl

Bureauteam energiecoöperatie

Josine van Kampen
josine@ecwijdemeren.nl

Marjolijn Bezemer
marjolijn@ecwijdemeren.nl

Telefoon 035-2343999

Afwegingscriteria bewoners

We hebben een aantal afwegingscriteria verzameld die bewoners belangrijk vinden bij de keuze voor een warmtenet:

 • warmte en/of koeling
 • aanpassingen in de woning,
  ruimte in de woning, 
  van gaskoken naar inductie,  ontzorgen
 • ruimte in de wijk, esthetiek, geluid,
 • duurzaamheid, CO2 reductie,  benutten lokale bronnen, blijven verminderen energievraag 
 • betaalbaarheid, leveringszekerheid, zeggenschap en eigenaarschap bewoners

Warmtenet

Warmtebron 

 • De warmtebron is TEA (thermische energie van afvalwater) van de RWZI Horstermeer
 • Voor  de Blijkpolder  via de persleiding gezuiverd afvalwater (effluent)
 • Voor Kortenhoef Noord via ongezuiverd afvalwater (influent)
 • Voor TEA is een WKO niet noodzakelijk

Productie-installatie (opslag en opwerking)

 • De warmtebron TEA heeft een basistemperatuur van 12-15 graden. 
 • Een centrale warmtepomp  verwarmt het water naar de gewenste temperatuur. 
 • We kiezen voor een 60ºC warmtenet of een bronnet van 12-15ºC.
 • Bij een 60ºC warmtenet kan (tijdelijk) nog gebruik gemaakt worden van een piekketel (tijdelijk gas) voor piekmomenten (bijv als het vriest)

Warmtenet (transport en distributie)

 • Transportleiding vanaf de productie-installatie naar de wijk. 
 • Distributienet naar de woningen
 • Aansluitingen op de woningen 
 • Afleverset in de woning

Warmtelevering 

 • Leveringscontracten
 • Leveringsverplichting van het warmtebedrijf
 • Monitoring kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Uitvoeren warmtewet

Warmtebedrijf

We gaan uit van een coöperatief warmtebedrijf met zeggenschap en eigenaarschap van bewoners: lokaal, duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar. De gemeente geeft de concessie af. Dat is het recht om een warmtenet te exploiteren. 

Nieuwe Warmtewet

De ruimte voor warmtegemeenschappen wordt verduidelijkt in de nieuwe warmtewet. Concreet betekent dit dat burgercorporaties die een warmtenet willen ontwikkelen ook als warmtebedrijf voor een warmtekavel gezien kunnen worden. Wanneer warmtegemeenschappen minder dan 1.500 aansluitingen hebben, dan vallen ze onder de regels voor kleine collectieve warmtesystemen.

Wijkuitvoeringsplan

We ronden het voorbereiden van het wijkuitvoeringsplan af met het commitment van bewoners. Om een warmtenet rendabel te maken moet minimaal 70-80% van de bewoners meedoen.